logo DEPROS LAW FIRM

Văn bản pháp luật

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

 29-11-2022
 108
LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống ma túy. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm…
BỘ LUẬT DÂN SỰ

BỘ LUẬT DÂN SỰ

 23-03-2020
 1295
            
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

 23-03-2020
 1070
                      
BỘ LUẬT HÌNH SỰ

BỘ LUẬT HÌNH SỰ

 23-03-2020
 1118
                 
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 23-03-2020
 552
                  
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

 23-03-2020
 484
              
02436366565