logo DEPROS LAW FIRM

Văn bản pháp luật

Án lệ số 39/2020/AL

Án lệ số 39/2020/AL

 21-03-2023
 81
ÁN LỆ SỐ 39/2020/AL Về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2020 và được công bố theo Quyết định số 276/QĐ-CA ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án…
Án lệ số 38/2020/AL

Án lệ số 38/2020/AL

 21-03-2023
 79
ÁN LỆ SỐ 38/2020/AL Về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2020 và được công bố theo Quyết định số 276/QĐ-CA ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối…
LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

 21-03-2023
 83
QUỐC HỘI-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 08/2022/QH15 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022   LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kinh doanh bảo hiểm. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH…
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 21-03-2023
 70
QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 07/2022/QH15 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ…
LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

 29-11-2022
 210
LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống ma túy. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm…
BỘ LUẬT DÂN SỰ

BỘ LUẬT DÂN SỰ

 23-03-2020
 1373
            
0888135727