logo DEPROS LAW FIRM

Văn bản pháp luật

ÁN LỆ SỐ 40/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 40/2021/AL

 21-03-2023
 117
ÁN LỆ SỐ 40/2021/AL Về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 23 tháng 02 năm 2021 và được công bố theo Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám…
ÁN LỆ SỐ 39/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 39/2020/AL

 21-03-2023
 134
ÁN LỆ SỐ 39/2020/AL Về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2020 và được công bố theo Quyết định số 276/QĐ-CA ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án…
ÁN LỆ SỐ 38/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 38/2020/AL

 21-03-2023
 131
ÁN LỆ SỐ 38/2020/AL Về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2020 và được công bố theo Quyết định số 276/QĐ-CA ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối…
LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

 21-03-2023
 135
QUỐC HỘI-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 08/2022/QH15 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022   LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kinh doanh bảo hiểm. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH…
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 21-03-2023
 116
QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 07/2022/QH15 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ…
LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

 29-11-2022
 254
LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống ma túy. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm…
0888135727