Sau chín năm đàm phán, Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu - Việt Nam (EVFTA) cuối cùng cũng đã được ký kết.