logo DEPROS LAW FIRM

TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY 01/01/2021)

2021-02-25 09:30:59

Tiếp tục chuỗi bài viết về các điểm mới luật, DEPROS LAW xin gửi tới quý vị một số điểm mới cơ bản của Luật Doanh nghiệp 2020.

I. NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN

1. Về thành lập Doanh nghiệp

1.1. Bổ sung quy định về đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, theo đó người thành lập doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng với bộ hồ sơ điện tử (không phải nộp thêm bộ hồ sơ giấy như trước đây).

1.2. Rút ngắn thời hạn đăng ký thay đổi vốn đều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên trong trường hợp thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên mà  các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết còn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định. (Quy định cũ là 60 ngày).

1.3. Bổ sung quy định doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh thì tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ "Địa điểm kinh doanh".

1.4. Bổ sung đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

1.5. Bổ sung quy định Dấu dưới hình thức chữ ký số là dấu của doanh nghiệp

1.6. Không quy định bắt buộc một số nội dung phải có trên con dấu của doanh nghiệp. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì nội dung con dấu phải thể hiện thông tin Tên doanh nghiệp và Mã số doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 không đề cập đến vấn đề này.

1.7. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng. So với quy định về con dấu tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

2. Vấn đề tổ chức và quản trị doanh nghiệp

2.1. Bổ sung thêm trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần như sau: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020 chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.

2.2. Mở rộng quyền của cổ đông thông qua việc Giảm bớt yêu cầu về tỷ lệ sở hữu cổ phần, giảm từ 10% xuống 3%; bãi bỏ điều kiện “phải sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng”; Bổ sung quyền cho cổ đông trong việc yêu cầu Tòa án, trọng tài cho phép cổ đông có liên quan tiếp cận thông tin cần thiết để dễ dàng hơn trong thực hiện quyền của mình.

2.3. Bổ sung thêm nghĩa vụ của cổ đông trong việc “Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác."

2.4. Bổ sung quy định đối với Công ty TNHH 01 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu phải luôn có một người đại diện theo pháp luật là chủ tịch HĐTV, chủ sở hữu hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc.

2.5. Bãi bỏ Quy định về kiểm soát viên, theo đó Chủ sở hữu công ty sẽ quyết định phù hợp với tình hình cụ thể của công ty.

2.6. Bổ sung quy định Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu là Chủ tịch công ty.

2.7. Bỏ quy định "Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp"

2.8. Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ chậm nhất 15 ngày xuống còn 03 ngày làm việc.

2.9. Chuyển trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp khi có thay đổi là trách nhiệm của doanh nghiệp thay cho trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như quy định cũ. 

II. MỘT SỐ Ý KIẾN

Có thể thấy, Luật Doanh Nghiệp 2020 được ban hành với mục tiêu tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thúc đẩy thành lập, phát triển và mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp, cắt giảm chi phí và thời gian trong kinh doanh. Tuy nhiên, đồng thời cũng bổ sung các quy định mở rộng mức độ và phạm vi quyền của cổ đông nhằm nâng cao cơ chế bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, cổ đông, thành viên doanh nghiệp. Công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, người đứng đại diện, quản lý doanh nghiệp.

Trân trọng./.

Cùng chuyên mục

0888135727