logo DEPROS LAW FIRM

Nghị định sửa đổi quy định về hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

2021-08-18 13:56:35

Các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo trong và ngoài nước có hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định về quảng cáo, an ninh mạng, quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và phải nộp thuế theo quy định, theo nghị định mới của Chính phủ.

Nghị định số 70/2021 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013 / NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, bao gồm các điều chỉnh liên quan đến việc cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Theo văn bản này, hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là việc tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử để cung cấp dịch vụ quảng cáo từ hệ thống đặt ngoài Việt Nam cho người sử dụng tại Việt Nam, có doanh thu phát sinh tại Việt Nam..

Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định và nghĩa vụ quy định tại Điều 13 Luật Quảng cáo và các quy định có liên quan.

Họ không được hợp tác với các trang web đã bị các cơ quan có thẩm quyền liệt vào danh sách vi phạm pháp luật, có tên trên cổng thông tin trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC).

Trong khi đó, Nghị định 70 cũng bổ sung quy định về trách nhiệm quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Theo đó, Bộ TT&TT sẽ tiếp nhận các báo cáo về vi phạm trong hoạt động quảng cáo xuyên biên giới từ các bộ, ngành và địa phương khác. Sau đó sẽ gửi yêu cầu xử lý vi phạm đến các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Nghị định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2021.

Nguồn: Vietnamlawmagazine

Cùng chuyên mục

0888135727