logo DEPROS LAW FIRM

Đề xuất kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

2020-05-06 15:30:22

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán, theo đó đề xuất thời gian cho một cuộc kiểm tra trực tiếp hoạt động dịch vụ kế toán tối đa là 03 ngày làm việc.

Theo dự thảo, nội dung kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán gồm: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hành nghề, kinh doanh dịch vụ kế toán và pháp luật có liên quan, bao gồm: Việc đăng ký, duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán và thực hiện nghĩa vụ báo cáo, thông báo của doanh nghiệp; việc đăng ký, duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán và nghĩa vụ báo cáo, thông báo của kế toán viên hành nghề.

Đồng thời kiểm tra việc tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp và chế độ kế toán đối với các hợp đồng dịch vụ kế toán đã hoàn thành của đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và kế toán viên hành nghề.

Kiểm tra theo 2 hình thức

Việc kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán được thực hiện theo 2 hình thức: Kiểm tra gián tiếp hoạt động dịch vụ kế toán: Là việc kiểm tra để đánh giá hoạt động dịch vụ kế toán của đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán thông qua các báo cáo mà đơn vị gửi cho Bộ Tài chính như Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm; Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề của các kế toán viên hành nghề và Báo cáo duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của đơn vị.

Kiểm tra trực tiếp hoạt động dịch vụ kế toán: Là việc cơ quan kiểm tra thành lập Đoàn kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để đánh giá hoạt động dịch vụ kế toán của các đơn vị. Việc kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán được thực hiện theo một trong hai hình thức: kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

Thời hạn kiểm tra trực tiếp định kỳ được quy định như sau: Kiểm tra trực tiếp 2 năm/lần đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán đồng thời có doanh thu dịch vụ kế toán trung bình (bao gồm: dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, dịch vụ lập báo cáo tài chính, dịch vụ tư vấn kế toán) trên báo cáo tài chính từ 20 tỷ/năm trở lên và có ít nhất 100 khách hàng dịch vụ kế toán/năm trong 2 năm trước liền kề.

Kiểm tra trực tiếp 5 năm/lần đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán không thuộc đối tượng nêu trên.

Thời gian cho một cuộc kiểm tra trực tiếp hoạt động dịch vụ kế toán tối đa là 03 ngày làm việc. Khi cần kéo dài thời gian cho một cuộc kiểm tra do vấn đề phức tạp, Trưởng Đoàn kiểm tra báo cáo với cơ quan ra quyết định kiểm tra xem xét, quyết định.

Về công khai kết quả kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán, dự thảo quy định: Biên bản kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán được công khai trong phạm vi đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán được kiểm tra và được tổng hợp trong Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra hàng năm sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Nguồn: KL - Báo Chính phủ

Cùng chuyên mục

0888135727