logo DEPROS LAW FIRM

Chiến lược tăng trưởng xanh mới được thông qua để xây dựng nền kinh tế xanh

2021-12-08 09:17:17

Việt Nam quyết tâm cắt giảm ít nhất 15% phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với mức được ghi nhận vào năm 2014; và 30% vào năm 2050.

Quy định này được quy định tại Quyết định 1658 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-30, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu cuối cùng của chiến lược là đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và bình đẳng xã hội.

Nó cũng nhằm mục đích xây dựng một nền kinh tế xanh và không có carbon, góp phần làm chậm sự nóng lên toàn cầu.

Cụ thể, chiến lược dự kiến sẽ giảm tiêu thụ năng lượng sơ cấp trên GDP bình quân 1-1,5% mỗi năm, trong khi tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp sẽ đạt 25-30% trong thập kỷ tới.

Đến năm 2030, kinh tế số sẽ chiếm 50% GDP, tỷ lệ che phủ rừng được giữ ở mức 42% và ít nhất 30% diện tích cây trồng cạn sẽ áp dụng các phương pháp tưới tiên tiến và tiết kiệm nước.

Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-30 trong thời hạn sáu tháng sau khi Chiến lược này được phê duyệt.

Trong khi đó, Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện các công cụ chính sách tài chính ưu đãi cũng như các chương trình, giải pháp thúc đẩy thị trường vốn và bảo hiểm xanh; sử dụng các công cụ thuế và phí để điều chỉnh các hành vi tiêu dùng có hại cho sức khỏe con người, văn hóa và môi trường.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành khác sẽ phải có giải pháp cụ thể để thực hiện chiến lược, trong đó chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách trước khi lồng ghép vào các mục tiêu, giải pháp tăng trưởng xanh.

Nguồn: Vietnamlawmagazine

Cùng chuyên mục

02466566555