logo DEPROS LAW FIRM

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

2020-03-23 15:40:06

              

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động.

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động.
  2. Người sử dụng lao động.
  3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Đọc thêm và tải về miễn phí tại đây:

DEPROSLAW-Luat-Lao-dong (tiếng Việt - Vietnamese)

DEPROSLAW-Labour-Code (tiếng Anh - English)

 

Cùng chuyên mục

0888135727